21 Aprไทเก็กเพื่อสุขภาพ

ทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย  “ไทยเก็กเพื่อสุขภาพ”

ดาวน์โหลด (11)

ว่ากันไปแล้ว เดี๋ยวนี ้ใครๆ ต่างก็หันมาออกกำลังกายกันมากขึ ้น และก็เป็ นโชคดีของคนไทยที่เดี๋ยวนี ้มี Sbobet

สถานที่ให้เลือกออกก าลังกายมากมาย แถมยังมีรูปแบบอีกหลากหลายให้เลือกอีกด้วย ถ้าผ่านไปมาไม่ว่าจะ

เป็ นสวนสาธารณะ เราจะพบเห็นรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจและดูจะมีคนนิยมกันมากคือ “ไทเก็ก” Ibcbet

ซึ่งปัจจุบันจะจัดเป็ นชมรมตามสวนสาธารณะ อาทิ สวนลุมพินี วังสราญรมย์ สวนรมย์มณีนาถ สวนจตุจักร

สวนหลวง ร.9 เป็ นต้น เราจะเห็นผู้คนคึกคักกับการออกก าลังกายในรูปแบบไทเก็ก ดูจะมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ

และไม่เพียงแต่เป็ นที่นิยมส าหรับผู้สูงวัยเท่านั ้น หนุ่มสาว ก็ทยอยกันหันมาสนใจการออกกำลังกายประเภทนี ้

ไทเก็กเป็นศาสตร์การออกกำลังกายซึ่งมาจากประเทศจีนมีผลดีไม่เฉพาะแต่ร่างกายเท่านั ้นยังมีผลดีต่อ

สุขภาพจิตท าให้จิตใจสงบด้วยถือเป็ นสุดยอดของการออกก าลังกายอีกประเภทหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการวิ่ง

จ๊อกกิ ้งซึ่งเป็ นการออกก าลังกายในลักษณะที่ต้องออกแรงกระท าให้ร่างกายเหนื่อยจนถึงระดับที่ต้องสูดลม

หายใจแรงๆ เร็วๆ เพื่อปั๊มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแต่ศาสตร์ของไทเก็กไม่ใช่อย่างนั ้นเป็ นการใช้สติปัญญาขั ้น

ลึกซึ ้งฝึ กตัวเองในการหายใจเข้าออกอย่างถูกวิธีโดยที่ขณะสูดลมหายใจเข้าท าให้พุงโป่ งออกมาและหายใจออก

พุงจะยุบลงเป็ นจังหวะเป็ นผลให้ออกซิเจนปั๊มเข้าสู่ร่างกายมากใกล้เคียงกับการวิ่งจ๊อกกิ ้งหรือการเดินเร็วโดยไม่

ต้องท าให้ร่างกายเหนื่อยหอบจึงเป็ นทางเลือกที่ดีของการออกก าลังกายในผู้สูงอายุทีเดียว

การฝึกไทเก็กในเบื้องต้นใช้พื้นฐานการฝึกง่ายๆ ผู้ฝึกต้องเริ่มจากการผ่อนคลายร่างกาย กล้ามเนื้อทุก

ส่วน โดยใช้ความสมดุลและลีลาของมวยไทเก็ก มองดูเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งทีเดียวของการออกกำลังกาย มี

การเคลื่อนไหวร่างกายตั ้งแต่ขา ลำตัว และมือ ผู้ฝึกจะเรียนรู้ วิธีการจัดวางตำแหน่ง ทิศทางองศาที่ร่างกาย

เคลื่อนไหว และการฝึกกำหนดสมาธิ มีพลังจากภายใน คือสมาธิจิต และพลังของความรู้ สึกมาควบคุมการ

เคลื่อนไหวของร่างกายภายนอก

การออกก าลังกายแบบไทเก็ก ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาของชาวตะวันออก ที่มีศิลปะการร าเฉพาะแบบ เป็ นวิธี

ทางการปรับสมดุลทั ้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ผสมผสานกลมกลืน เพื่อความสมดุลของระบบการใช้

พลังงานในร่างกาย เป็ นการออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการหดและคลายกล้ามเนื ้อส่วนต่างๆ

ของร่างกายให้เข้าจังหวะ การใช้ท่าต่างๆ และเป็ นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดอีกวิธี กล่าวคือ
- ท่าทางการเคลื่อนไหว เป็ นท่าที่มีการยืดและหดกล้ามเนื ้อส่วนต่างๆ มีจังหวะที่ผสมผสานกลมกลืน

สิ่งเหล่านี ้จะช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย ปอด หัวใจแข็งแรง และช่วยท าให้เกิดการเผาผลาญ

พลังงาน ส่วนเกินในร่างกาย

- ท่ารำเป็ นท่าที่ดูแล้วมีความนุ่มนวล ท่วงทีอ่อนช้อยเชื่องช้า จะช่วยผ่อนคลายและสามารถจัดเป็ น

สมาธิบำบัดที่ช่วยลดความเครียดได้อย่างดียิ่ง ทำให้กล้ามเนื้อร่างกายและจิตใจลดความตึงเครียดได้

- ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนของเซลส์ทั่วร่างกาย มีระบบการหายใจที่มีประสิทธิภาพ

ขึ้น ระบบการใช้พลังงานดีขึ้น ทำให้เหนื่อยช้าลงและท าให้เซลส์ต่างๆ ทั่วร่างกายมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกาย

- การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ ในร่างกายอย่างช้าๆ เป็ นการลดอัตราการเสื่อมของข้อได้เป็ นอย่างดี ช่วยให้

เกิดการยืดหยุ่นในการหมุนตัวได้ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการเสื่อมของข้อและอาการปวดตามข้อ
- เป็ นการออกกำลังกายที่จัดเป็ น (Resistance Training) การออกกำลังกายโดยมีแรงต้านกล้ามเนื ้อ

พอเหมาะ ส่งผลในการสร้างมวลกระดูกได้เพิ่มขึ ้น มวลกล้ามเนื ้อแข็งแรงและกระชับ
บางคนไม่เข้าใจ มักจะมีค าถามเสมอว่า ไทเก็กจะได้อะไร ดูผ่านๆ เหมือนการยืดเส้นยืดสาย

ไม่ใช่การออกกำลังกาย จะได้เหงื่อหรือ?

ได้แน่นนอนการเคลื่อนไหวช้าๆ แบบนี ้ มีการเคลื่อนย้ายน ้าหนัก นอกจากแนวเท้าคือศูนย์กลาง ศูนย์ถ่วง

ยังได้ใช้ก ำลังกล้ามเนื ้อสูงมาก การที่เกร็งและเคลื่อนย้ายให้พ้นแนวน ้าหนักตัวเอง ถ้าไม่เกร็งดีๆ จะล้ม มีผลทำ

ให้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ ้น ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือไม่ทำให้คนแก่ หรือผู้สูงอายุล้มง่าย ถ้าไม่ล้มง่าย กระดูกจะไม่หัก

ง่าย และอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ท าท่าทางต่างๆ เปลี่ยนท่าไป 36 ท่าในตระกูลหยาง แต่ละตระกูลแตกต่างกัน

ไป จะมีสมาธิแต่ละท่าที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าที่ 1 เป็ น 2 เป็ น 3 จิตใจจะไม่คิดฟุ้ งซ่านเรื่องอื่น แน่วแน่อยู่กับท่า

ของการฝึ ก ทำให้จิตใจมีสมาธิร่วมด้วย เห็นไหมครับได้ทั ้งออกซิเจนเข้าร่างกาย ได้ทั ้งการเคลื่อนไหวของ

กล้ามเนื ้อท ำให้การทรงตัวดีขึ้น ได้ทั ้งจิตสมาธิดีด้วย ไทเก็กเป็ นศาสตร์การออกกำลังกายที่มีอุดมคติมาก

เพราะใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ตั ้งแต่หนุ่มจนถึงวัยชรา

แล้วก็เป็ นศาสตร์ที่บอกเน้นเรื่องการทรงตัว ปัจจุบันบางคนพอสูงวัยขึ ้น ต้องใช้ไม้เท้าในการพยุงตัว ถ้า
ได้ฝึ กไทเก็กตั ้งแต่เยาว์วัย การทรงตัวจะมั่นคงดีมาก เป็ นการดีต่อร่างกาย ทำให้ยืนได้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การที่

เราหัดการเคลื่อนไหวร่างกายให้พ้นจุดศูนย์ถ่วง Center of Gravity ในระบบการทรงตัว จนกระทั่งสามารถ

ควบคุมไม่ให้ล้มได้ง่าย คนธรรมดายืนขาเดียวผิดท่าก็ล้มแล้ว แต่คนที่ฝึ กไทเก็กจะรู้จักการปกป้องที่ข้อ เกร็ง
กล้ามเนื ้อบางมัดเพื่อพยุงตัวไว้ได้ เหมือนกับการสร้ างสมดุลย์ให้ร่างกาย ซึ่งเป็ นการฝึ กสมองกับฝึ กระบบ

ประสาทการทรงตัวที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะหู ท าให้การทรงตัวเป็นเยี่ยม

 

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ    อ่านต่อ >>

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ     อ่านต่อ >>

จ๊อกกิ้งเพื่อสุขภาพ     อ่านต่อ >>